1. TOEPASSELIJKHEID
  1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen,
  werkzaamheden, voorstellen en overeenkomsten tussen Anita Mulder en de Klant.
 2. DEFINITIES
  In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
  2.1 Klant: de contractuele wederpartij van Anita Mulder.
  2.2 Overeenkomst: overeenkomst tussen de Klant en Anita Mulder over de te leveren diensten. Op alle met Anita Mulder gesloten overeenkomsten zijn de volgende voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. TOTSTANDKOMING VAN EEN OVEREENKOMST
  3.1 Een overeenkomst komt tot stand als aan beide volgende voorwaarden is voldaan
  a. De Klant aanvaardt een door Anita Mulder gedaan aanbod of voorstel;
  b. Deze aanvaarding is schriftelijk vastgelegd in emailberichten tussen de Klant en Anita Mulder, door inschrijving via de site anitamulder.nl ofwel op papier met ondertekening door zowel de Klant als Anita Mulder.
 1. VOORSTELLEN
  4.1 De voorstellen van Anita Mulder zijn vrijblijvend, tenzij anders is overeengekomen.
  4.2 Een voorstel of aanbieding van Anita Mulder heeft altijd een geldigheidsduur van veertien dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
  4.3 Anita Mulder heeft het recht uitgebrachte voorstellen te herroepen.
 2. BETALING
  5.1 Alle prijzen voor aangeboden diensten door Anita Mulder zijn vermeld in euro’s en zijn vermeld inclusief BTW, reiskosten en eventuele materiaalkosten, tenzij schriftelijk anders is afgesproken of vermeld.
  5.2 Anita Mulder dient al haar diensten te belasten met het 21% BTW tarief, tenzij anders staat vermeld of een ander BTW tarief geldend is.
  5.3 Indien overeengekomen, zijn reiskosten verschuldigd tegen een tarief van €0,28 per kilometer.
  5.4 De verschuldigde vergoedingen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum door Klant te worden voldaan door op de op factuur vermelde rekening van Anita Mulder te Enschede.
  5.5 Indien de betaling niet binnen de overeengekomen termijn is verricht, treedt automatisch verzuim in en is de Klant schadevergoeding verschuldigd conform de regeling in art. 6:119 BW of art. 6:119a BW.
  5.6 Bij niet-nakoming van zijn betalingsverplichtingen is de Klant aan Anita Mulder alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Indien Anita Mulder in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van de Klant.
 3. ANNULERING
  6.1 Bij annulering door de Klant gelden, tenzij anders is overeengekomen, de volgende bepalingen:
  6.1a Bij annulering langer dan vier weken voor de overeengekomen aanvang van de dienstverlening betaalt Anita Mulder binnen 15 dagen de door de Klant reeds betaalde geldsom onder aftrek van €20,- annuleringskosten terug.
  6.1b Bij annulering minder dan vier maar meer dan twee weken voor de overeengekomen aanvang van de dienstverlening, ontvangt de Klant 50% van de betaalde geldsom binnen 15 dagen terug.
  6.1c Bij annulering korter dan twee weken voor de overeengekomen aanvang van de dienstverlening vindt geen terugbetaling plaats.
  6.2 Tenzij anders is overeengekomen, kan de Klant in plaats van annulering in overleg met Anita Mulder een andere periode inplannen voor de overeengekomen dienstverlening. De met de Klant overeengekomen voorwaarden blijven daarbij van toepassing.
  6.3 Een afgesproken belafspraak is niet vrijblijvend. Anita Mulder moet hiervoor tijd inplannen in haar agenda. Afspraken kunnen tot 24 uur van tevoren kosteloos worden verzet of geannuleerd. Daarna worden kosten in rekening gebracht.

  ZIEKTE EN OVERMACHT
 4. 7.1 Indien door ziekte, tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid of overmacht de uitvoering van een opdracht in het geding komt, zal Anita Mulder daarvan meteen mededeling doen aan de Klant. Indien mogelijk zal Anita Mulder een alternatief voorstellen in de zin van andere invulling van opdracht of data. Indien de Klant hiermee niet akkoord gaat, is de overeenkomst ontbonden, hetgeen Anita Mulder ontslaat van het nakomen van de overeengekomen dienstverlening, zonder dat de Klant uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schaden en interessen kan doen gelden.
 5. EIGENDOM
  8.1 De intellectuele eigendomsrechten op de door Anita Mulder ontworpen concepten,
  ideeën, modellen, materialen, werkvormen, filmpjes, geluidsbestanden e.d. berusten bij Anita Mulder.
  8.2 Op het schriftelijke en digitale materiaal van Anita Mulder rust auteursrecht. Dit mag niet zonder schriftelijke toestemming van Anita Mulder aan derden ter beschikking worden gesteld of vermenigvuldigd.
 6. AANSPRAKELIJKHEID
  9.1 Anita Mulder spant zich in de dienstverlening naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
  9.2 Anita Mulder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de Klant voor enige schade dan in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.
  9.3 Buiten de in lid 2 bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht. In geen geval zal de schadevergoeding meer kunnen bedragen dan de contractwaarde.
  9.4 Anita Mulder zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade, die het gevolg is van:
  enige tekortkoming van de Klant bij de naleving van zijn verplichtingen, waaronder begrepen het verlenen van voldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst;
  onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens afkomstig van de Klant. De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de voor het project essentiële informatie.
  9.5 Anita Mulder is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.
  9.6 Anita Mulder zal niet aansprakelijk worden gesteld indien Klant de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.
  9.7 Anita Mulder is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt wordt door deelnemers aan Anita Mulder-activiteiten aan derden.
 7. KLACHTEN
  10.1 De Klant dient een klacht schriftelijk en zo spoedig mogelijk in, uiterlijk binnen 8 dagen na het handelen of nalaten dat aanleiding is voor de klacht ofwel binnen 8 dagen nadat redelijkerwijs kon worden geconstateerd dat het handelen of nalaten aanleiding is voor een klacht.
  10.2 Anita Mulder zal daarop na ontvangst binnen 5 werkdagen contact opnemen met de klager om te kijken of er tot een gezamenlijk vergelijk kan worden gekomen.
 8. TOEPASSELIJKHEID RECHT EN BEVOEGDHEID RECHTER
  11.1. Het Nederlands recht is van toepassing op alle diensten, werkzaamheden, algemene voorwaarden en geschillen die voortvloeien uit de tussen Anita Mulder en Klant gesloten overeenkomst.
  11.2. Geschillen, die voortvloeien uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, en die niet behoren tot de competentie van de Kantonrechter, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats van vestiging van Anita Mulder.

Anita Mulder behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen.
Anita Mulder, april 2021